Buurtcomité Havenstraat, Amsterdam
Contact: buurtcomitehavenstraat@gmail.com


(Foto: hoofdingang van de monumentale oude gevangenis)

Wij zijn een groep actieve buurtbewoners van de Havenstraat en de Baarsstraat. We zijn in actie gekomen omdat we ons grote zorgen maken over de plannen die de Gemeente Amsterdam en de British School of Amsterdam (BSA) hebben met onze buurt.

De BSA heeft de voormalige gevangenis in de Havenstraat gekocht als schoolgebouw voor 1200 leerlingen, en de gemeente Amsterdam wil bovendien een nieuwe wijk met ongeveer 500 woningen plus een basisschool bouwen in de Schinkelbuurt. Bij elkaar opgeteld zullen hierdoor grote problemen voor de buurt ontstaan

We vinden het bij alle bouw ambities van het grootste belang dat er rekening wordt gehouden met de leefbaarheid van de Schinkelbuurt. We vrezen met name voor de gezondheid van iedereen in de wijk, en willen daarom stijging van de concentraties van fijn stof en stikstofdioxide (NO2), van geluidsoverlast en van gevaarlijke verkeerssituaties voorkomen.

LAATSTE NIEUWS: 28 maart 2019. Het volbouwen van het Havenstraatterrein met 500 appartementen is geblokkeerd door de Raad van State. Het Bestemmingsplan Havenstraatterrein is vernietigd. Bezwaren tegen de BSA concentreren zich op de verslechterende verkeerssituatie en de milieuproblemen die deze BSA in de wijk met zich mee zou brengen. (zie blogpost 28 maart 2019).

Afstand Tussen BSA En Woningen: Gemeentelijke Bezwarencommissie en BSA Denken Raad van State Te Kunnen Negeren.

13 juni 2019. In de blogpost hieronder van 2 oktober 2018 werd het al aangegeven: deze BSA in de Schinkelbuurt is onrechtmatig. De blogpost bestaat uit een persoonlijk Raadsadres aan de gemeenteraad.

Daarin wordt een uitspraak van de Raad van State aangehaald over de afstand die i.v.m. geluidhinder moet worden aangehouden tussen o.a. woningen en scholen: de zgn. ‘richtafstand’ van 30 meter.

Het is een toepassing van de norm zoals deze wordt gesteld in de brochure ‘Bedrijven en milieuzonering’ van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG-brochure).

In het advies van de gemeentelijke bezwarencommissie over de bezwaarschriften van omwonenden van Havenstraat 6 (20 mei 2019; pag. 5), komt de commissie tot de verbijsterende conclusie dat de BSA bij het realiseren van gebouwen en pleinen geen enkele richtafstand hoeft aan te houden omdat het terrein in het bestemmingsplan al eerder de bestemming ‘maatschappelijk’ had gekregen. Niet zo snel. De Raad van State heeft de functie om burgers te beschermen tegen aantasting van de leefomgeving als plannenmakers d.m.v. onredelijke haarkloverijen hun ambities willen verwezenlijken. In dit geval zijn omwonenden nou eenmaal vaak niet in staat om inhoudelijk weerwerk te bieden aan een BSA geflankeerd door dure onderzoeksbureaus en raadslieden. Het hoogste rechtsorgaan, gezond verstand en bescherming van de leefomgeving horen te prevaleren.

Wat de BSA probeert, wat de bezwarencommissie negeert, en zoals de blogpost van 2 oktober beschrijft, is om het begrip ‘rustige woonwijk’ dat de richtafstand van 30 meter bepaald, te vertroebelen. Immers, als het door bewoners begrepen en ervaren rustige binnenterrein achter Baarsstraat 17 t/m. 31 planologisch anders zou worden gewaardeerd, dan hoeft niemand zich nog iets van de 30 meter richtafstand aan te trekken! Lekker makkelijk voor de BSA; een ramp voor de bewoners.

In de bouwtekeningen voor deze BSA wordt niet de minste rekening gehouden met welke richtafstand dan ook: het BSA schoolplein met een in/uitgang zou pal aan de seniorenflat gaan grenzen. Dit is niet in de verste verte in overeenstemming met de gemeentelijke norm: de BSA lapt de uitspraak van de Raad van State staalhard aan de laars. In een procedure bij de Raad van State hebben de omwonenden een ijzersterke zaak.

Link naar de blogpost van 2 oktober 2019:
buurtcomitehavenstraat.blogspot.com/p/blog-page_78.html
Link naar de uitspraak van de Raad van State:
www.raadvanstate.nl/uitspraken/@109801/201703550-1-r1/#highlight=201703550%2f1%2fR1
Vergoeding En Smartengeld Voor Longpatiëntje? We Kennen De Gevaren, Maar De Wet Loopt Nou Eenmaal Altijd Achter: Sorry, Sorry.

7 juni 2019. Het besluit van de Bezwarencommissie om de door meer dan 60 buurtbewoners ingediende bezwaarschriften ongegrond te verklaren, is bij alle betrokkenen rauw op het dak gevallen.

Eens te meer blijkt dat het gezonde verstand van de gewone burger simpelweg niet is opgewassen tegen het cijfergeweld van met behulp van vastgoedmiljoenen ingehuurde onderzoeksbureaus.

Als het Buurtcomité met sympathisanten contra-expertises hadden laten verrichten, wedden dat de BSA daar niet nieuw onderzoek tegenaan had gegooid, en nog eens, net zolang tot de tegenstand murw zou zijn?

In de uitspraak van de commissie wordt een aantal keren vermeld dat de bezwaarden niet konden aantonen dat gegevens en berekeningen niet zouden kloppen, en worden de onderzoeksbureaus met name en tamelijk gretig aangehaald. Met een belangrijke uitzondering, en die zou wel eens van cruciaal belang kunnen zijn zodra er sprake is van een beroep bij de Raad van State.

Het gaat hierbij om wat er met de titel van dit artikel wordt bedoeld. In de uitspraak geeft de Bezwarencommissie op pag. 13 aan kennis genomen te hebben van het recente onderzoek van het European Heart Institute waarin wordt aangetoond dat luchtvervuiling veel gevaarlijker is dan tot nu toe werd aangenomen. Veel, inderdaad: 100% gevaarlijker!

Luchtmetingen mogen dan wel kloppen, maar de beoordeling van de gevaren daarvan voor de volksgezondheid zijn ernstig verouderd. Het onderzoek van het European Heart Institute toont precies aan dat de door het onderzoeksbureau gebruikte berekeningen niet juist zijn. Gezondheid is onomstreden universeel het hoogste goed, en dus is hertoetsing noodzakelijk.

Het is dan ook onrustbarend dat de commissie desondanks hierover concludeert dat: “publicaties (…) wat hier ook van zij, (…) nog niet hebben geleid tot aanpassing van de normen...”.

Wat hier ook van zij?? Deze opmerking kan de commissie wel eens duur komen te staan. Net als ‘met de kennis van nu’ die vaak wordt gehoord rond bestuurlijke blunders en schandalen. Zich verschuilen achter traagheid van juridische aanpassingen mag nooit een excuus zijn om niet te acuut handelen in het belang van gezondheid.

De kennis is er dus, nu. En als er ooit in de Schinkelbuurt ouders van een longpatiëntje een letselschadeproces aanspannen tegen de gemeente, dan zal deze zich tot schade en schande herinneren destijds de schouders te hebben opgehaald. Wat hier ook van zij. Werkelijk!

Link naar het onderzoek: European Heart Journal: academic.oup.com/eurheartj
Aangekondigd in The Guardian: www.theguardian.com/environment
Luchtvervuiling: Verdachte Deeltjes Gevonden In Moederkoekweefsel.

Crisis- en Herstelwet Omdraaien: Toepassen Op Crisis Volksgezondheid: dus LAGERE GRENSWAARDEN VERVUILING En Moratorium Bouwprojecten.

3 april 2019. Een direct verband is nu nog niet aangetoond, maar waarnemingen suggereren dat de vreemde zwarte stippen op foto’s van moederkoekweefsel wel eens deeltjes luchtvervuiling zouden kunnen zijn.

Het is al langer bekend dat vieze lucht voornamelijk komt van het verkeer, en dat het gif doordringt via de longen tot in de bloedvaten en de hersenen. Steeds meer onderzoekers concluderen dat luchtvervuiling in belangrijke mate bijdraagt aan niet alleen longaandoeningen en hart- en vaatziekten, maar ook aan cognitieve en psychische problemen, en zelfs aan herseninfarcten en dementie.

Volgens dr. Ben Barrett van King’s College London zijn de uitdagingen in het leven groter voor kinderen die geboren zijn in een meer vervuilde omgeving. Sinds enige tijd wordt ook onderzocht in hoeverre ook het ongeboren kind worden bedreigd. De waarnemingen zijn verontrustend.

Prof. Jonathan Grigg van Queen Mary University London zegt dat de bewijzen voor verstrekkende gevolgen van luchtvervuiling voor kinderen zich opstapelen. De consequenties van het op jeugdige leeftijd inademen van vervuilde lucht kan je je hele verdere leven met je meedragen.

Norrice Liu, eveneens van Queen Mary’s, bestudeert moederkoekweefsel en neemt waar dat zwarte stippen op foto’s qua vorm en kleur verdacht veel lijken op deeltjes luchtvervuiling. De aanwezigheid hiervan is nog geen bewijs voor een link met vroeggeboorte en een lager geboortegewicht, maar een mogelijk mechanisme wordt er wel sterk door gesuggereerd.

De Londense burgemeester Sadiq Khan spreekt van een noodsituatie voor de volksgezondheid, en vanaf volgende week wordt het autoverkeer in Londen dan ook geconfronteerd met milieuheffingen. Khan: “Wat mij zorgen baart is dat het gif onzichtbaar is, en men het daarom niet serieus neemt.”

Het wordt in dit kader ook voor Nederland steeds duidelijker dat het bijvoorbeeld buitengewoon dom is om in een door verkeersknooppunten omringd deel van Amsterdam als de Havenstraat nog een mega grote school te willen persen. Durft u te gokken met de gezondheid van uw kind?

En, heeft bestuurlijk Nederland er ooit bij stilgestaan dat in plaats van het uitsluitend mogelijk maken om in het kader van de door geld gedreven Crisis- en Herstelwet hogere grenswaarden vast te stellen voor bestemmingsplannen, het ook mogelijk moet zijn om de noodsituatie in de volksgezondheid aan te wenden om lagere grenswaarden vast te stellen en zo burgers beter te beschermen?

Link: David Shukman, BBC News, 2 april 2019:
https://www.bbc.com/news/science-environment-47777103
Air Pollution: Suspicious Particles Found In Placenta Tissue.

Apply Dutch “Crisis- and Recovery Law” To Health: Lower Pollution Limits And Moratorium Building Projects.

3 April 2019. A direct link has not been established yet, but observations suggest that strange black dots in photographs of placenta tissue could be air pollution particles.

It has been known for some time that dirty air is mainly caused by traffic, and that its toxins enter the body via the lungs and on into the bloodstream and the brain. More and more researchers are concluding that air pollution contributes significantly to not only lung- and cardio-vascular diseases, but also to cognitive and psychological problems, even to strokes and dementia.

According to dr. Ben Bartlett at King’s College London, children born in a more polluted environment face greater challenges later in life. Recently, possible threats to unborn children are also being researched. The observations are troubling.

Prof. Jonathan Grigg at Queen Mary University London says that evidence is mounting of far-reaching consequences of air pollution for children.

Norrice Liu, also at Queen Mary’s, studies placenta tissue and has observed that black dots on photographs are a very similar shape and colour to pollution particles. Their presence does not prove a link with premature birth or lower birthweight but it does suggest a possible mechanism.

The mayor of London Sadiq Khan speaks of a ‘public health emergency’, and from next week traffic in London will be confronted with extra charges. He added to the BBC: "One of the things that has troubled me is that because we can't see the particulate matter, the nitrogen dioxide, the poison, you don't take it seriously."

In the Netherlands it is also becoming more and more obvious that it will be particularly unwise for example to still want to cram a big school complex in an area of Amsterdam like the Havenstraat that is encircled by busy roads. Do you want to gamble with the health of your child?

And, have decisionmakers in the Netherlands ever considered turning the ‘Crisis and Recovery Law’ on its head? To apply it no longer exclusively to money-driven projects in order to lower standards, but to acknowledge the health crisis and instead use it to highten standards to better protect citizens?

Link: David Shukman, BBC News, 2 april 2019:
https://www.bbc.com/news/science-environment-47777103
BSA Onder Druk:
Volbouwen Havenstraatterrein Gaat Niet Door.

28 maart 2019. De Raad van State heeft het bestemmingsplan Havenstraatterrein met daarin de nieuwbouw van 500 appartementen op het Havenstraatterrein vernietigd. Hiermee neemt de kans toe dat een grootschalige BSA in de Havenstraat ook moet worden afgeblazen. De BSA liftte voor een goed deel mee op de nieuwe verkeersvoorzieningen voor deze wijk, maar zit nu in de knel omdat er geen plan B is voorzien.

In het stappenplan voor de modernisering van de Amstelveenseweg wordt aangegeven dat de oostelijke rijbaan eerst en vooral wordt aangepakt om de verwachte stroom auto’s naar de BSA te kunnen verwerken. De BSA wil bovendien meer dan 50 parkeervergunningen in de buurt van de school, en liet een oogje vallen op het Havenstraatterrein.

Maar het Havenstraatterrein gaat niet op de schop, en de extra parkeerruimte is dus verdampt. Er dreigt nu vanwege de BSA een groot probleem doordat dagelijks vele tientallen stinkende vehikels langzaam rondjes door de wijk gaan rijden op zoek naar een plekje, tot frustratie en ten koste van de gezondheid van wijkbewoners en overige verkeersdeelnemers.

De straatjes rond de oude gevangenis zijn drukke verbindingsroutes en verwerken iedere dag voornamelijk vele honderden fietsers. Door het zoekende parkeergedrag en -manoeuvres van een niet gering aantal BSA automobilisten erbij in de mix, gaat het verkeer er muurvast zitten. De gemeente zou plichtsverzuim plegen met de bekende dooddoener: ‘tsja, dat hoort nou eenmaal bij wonen in een stad…’ Een BSA van geplande omvang is simpelweg te groot voor de wijk.

Momenteel vinden er werkzaamheden plaats in de Zeilstraat en wordt verkeer omgeleid via de kleinere straten. Het is er een krioelende stadsjungle: vol stress en agressie; gevaarlijk en vies. Altijd wordt er wel ergens in de wijk gewerkt, is het niet in de De Lairessestraat, dan aan de Koninginneweg, aan het Hoofddorpplein, de Hoofddorpweg, op het Haarlemmermeercircuit, de Zeilstraat, aan de Zeilbrug, de Veerstraat, de Havenstraat, de Baarsstraat, de Bernard Kochstraat, de Amstelveenseweg, enz. Asfalt, trambanen, gebouwen, bruggen, stoepen.

De buurt haalt opgelucht adem omdat nog meer jarenlange overlast van het Haarlemmermeerterrein is afgewend, maar vreest nog de ellende en het vergif van het gesjouw rond een groot BSA schoolcomplex.

Een volgende werkronde zou de herstructurering moeten zijn van de Heemstedestraat; kortom, het houdt nooit op. Want de belofte is dan wel dat wanneer ‘het’ eenmaal klaar is, alles op rolletjes zal lopen en het prettig wonen zal zijn in de stad; alleen, het is nooit klaar! Zijn de werken in het noorden voltooid, dan is het zuiden weer aan de beurt, en andersom. Amsterdam is een stad op anabolen.
GGD Amsterdam: Juridische Grenswaarden Vuile Lucht Bieden Onvoldoende Gezondheidsbescherming.

26 maart 2019. In antwoord op vragen per e-mail van het Buurtcomité over de wettelijke plicht van bestuurders tot bescherming van de gezondheid van Amsterdammers tegen vuile lucht, erkent de GGD Amsterdam dat deze voor de wethouder maar ‘een factor’ is.

De GGD heeft tot doel: ‘het beschermen en bevorderen van de publieke gezondheid’, maar stelt onomwonden vast dat de Gemeente ook nog heel andere zaken nastreeft. Amsterdammers hebben de voorbije jaren pijnlijk ondervonden dat hun bestuurders stevig in de greep zijn van het steeds dichter opeenpakken van bewoners en van een nietsontziende bouwwoede.

Ondanks dat de GGD waarschuwt, gesteund door de meest recente onderzoeken, is gezondheid voor de besturende klasse niet het grootste goed, maar relatief, t.o.v. factoren als economische groei en wonen. Intussen verslechtert de gezondheidssituatie in de stad meer en meer, en wordt de wet grof overtreden.

De GGD, bij monde van mevr. ing. Dijkema: “Het is ons al zeer lange tijd bekend dat de juridische grenswaarden onvoldoende gezondheidsbescherming bieden (…).” Maar wanneer de wet wordt overtreden en gezondheid onvoldoende wordt beschermd, hoe komt het dat het Openbaar Ministerie geen actie onderneemt? Is de wet soms te slap?

GGD: “ We hanteren zelf de advieswaarden van de WHO, de wereldgezondheidsorganisatie. (…) Deze advieswaarden voor fijn stof zijn al de helft van de geldende juridische grenswaarden”.

Wanneer de wet met dubbele waarden wordt overtreden, waarom worden ingrijpende maatregelen toch almaar uitgesteld? Waarom geen paal en perk gesteld aan woekerend asfalt en beton, en aan het opofferen van groen?

Groen Links omarmt nog altijd de rampzalige verdichting van de stedelijke bebouwing. Forum voor Democratie pleit dan wel voor investeringen in onderwijs, maar demoniseert klimaatwetenschap en -maatregelen. Zulk opportunisme grenst aan milieucriminaliteit. De burger krijgt intussen de rekening gepresenteerd in de vorm van tal van gezondheidsklachten.

Het OM zou een zaak moeten aanspannen tegen de Gemeente Amsterdam zoals Milieudefensie dat doet tegen Shell. Want teveel Amsterdammers worden ziek en overlijden voortijdig door milieuvervuiling. Maar de bestuurder relativeert liever, en zal natuurlijk iedere verantwoordelijkheid van de hand wijzen.

De GGD voelt zich desondanks “serieus genomen” bij advisering omtrent bouwplannen, alleen kopen Amsterdammers daar niks voor, want: “De wethouder neemt beslissingen waarbij gezondheid een belangrijke maar niet de enige af te wegen factor is”. Dus daar ga je.

In juni wordt het Actieplan Schone Lucht van wethouder Dijksma verwacht, maar als de wet en de WHO nog steeds op het 2e plan mogen worden geschoven zoals nu het geval is, zal het eerst nog veel slechter moeten gaan vooraleer men durft op te treden. Voor veel burgers zal het dan te laat zijn.

Nawoord, 28 maart 2019. Vandaag in The Guardian.
Een voorstel om bestuurders en bedrijven juridisch aansprakelijk te kunnen stellen voor  'ecocide' : het vernietigen van het klimaat en van de Aarde.
Grote bedrijven als Shell en BP spendeerden bijvoorbeeld bijna $200.000.000.= aan het lobbyen tegen klimaatactie.
Link:
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/mar/28/destruction-earth-crime-polly-higgins-ecocide-george-monbiot

Building Activities Should Stop: Risks Of Air Pollution Reassessed.

13 March 2019. Now that recent scientific publications indicate that health risks from dirty air are much more serious than was assumed, a reassessment of building norms has become urgent. Many road construction and infrastructure projects must be halted until this has taken place. Public health should not be bargained with.

Measurements of local air pollution, among other things are taken into account each time a development plan is being determined. A council has the obligation to protect public health, and will refuse permission if certain values are exceeded.

Now it turns out that the measured amounts of air pollution would probably not increase by much, but that the risks posed by these quantities is actually double of what was previously assumed! So, if a development plan initially passed the dirty air assessment, it now appears to be a serious health threat indeed for citizens.

Research published by the European Heart Journal, indicates that the number of deaths related to air pollution in Europe is twice as high as was previously assumed: 800.000 instead of 400.000! It is a perfect example of gaining insight.

Politicians and planners consequently have the obligation to halt projects, reassess, and, if necessary, adapt their ambitions. Concerned citizens will point to the scientific findings, and can claim legal support to insure that these are taken into account in determination, and appeal procedures.

Link to The Guardian of 12 March 2019:
www.theguardian.com/environment

Link to the research publication by the European Heart Journal:
academic.oup.com/eurheartj
City Council, Wake Up! Air Pollution Claims Twice As Many Lives As Previously Thought: Research Claims.

12 March 2019. The number of early deaths caused by air pollution turns out to be twice as high as has been assumed. New data indicate that dirty air is actually more dangerous than smoking.

Scientists conclude that in Europe an estimated 800.000 people die prematurely because of air pollution: twice the number than was previously calculated. It also shortens people’s lives by two years on average. High population density and pollution levels amount to an exposure which is among the highest in the world.

Prof. Lelieveld of the Max Planck Institute: “Because most pollutants come from the burning of fossil fuels, we urgently need to switch to alternative fuels. (…) We could reduce the number of pollution related deaths possibly by 55%.”

Until recently, studies focused mainly on passive smoking, so few data were available on the consequences of dirty air. This resulted in an under-estimation of the number of deaths. In the mean time, more than 40 large-scale studies have become available, including significant data from China. Also, a greater range of conditions is being studied, among which diabetes and high blood pressure, also increasing the estimated mortality.

It is not too late. The Amsterdam City Council can and must give up its dangerous plans to build more densely in the city perimeter, squeezing more and more people together at the cost of green spaces. A good start would be to cancel the development of the Havenstraat area and the moving of the enormous, exclusive BSA mega-expatschool to the Havenstraat. It is time to stop playing games with people’s health!

Link to The Guardian of 12 March:
www.theguardian.com/environment

Link to the resarch, published by the European Heart Journal:
academic.oup.com/eurheartj
Bouwactiviteiten Moeten Stoppen: Toetsen Aan Nieuwe Grenswaarden Luchtvervuiling.

13 maart 2019. Nu uit recente publicaties blijkt dat de gevaren van vieze lucht veel ernstiger zijn dan werd aangenomen, is het dringend noodzakelijk dat er ook toetsingsnormen worden aangepast. Veel verkeer-, bouw, en infrastructuurprojecten moeten worden stopgezet tot ze opnieuw zijn getoetst. Met de volksgezondheid mag men geen loopje nemen.

Bij het vaststellen van bijvoorbeeld bestemmingsplannen moet rekening worden gehouden met plaatselijke meetgegevens van o.a. luchtvervuiling. Een gemeente is verplicht om rekening te houden met de volksgezondheid, en geeft geen toestemming als er bepaalde grenswaarden worden overschreden.

Nu is het zo dat de meetgegevens weliswaar niet noemenswaard veranderen, maar dat het risico van de vervuiling maar liefst twee maal zo hoog is dan eerder werd aangenomen. Dus waar een bestemmingsplan eerst de vuile lucht toets doorstond, blijkt het toch een serieus gevaar voor de gezondheid van burgers te zijn.

Uit onderzoek gepubliceerd in het European Heart Journal blijkt intussen dat het aantal sterfgevallen door luchtvervuiling in Europa twee maal zo hoog is dan werd aangenomen; 800.000 overlijdens per jaar i.p.v. 400.000. Het is een goed voorbeeld van voortschrijdend inzicht.

Politici en plannenmakers zijn dus genoodzaakt om projecten stil te leggen, opnieuw te toetsen en zo nodig hun ambities aan te passen. Betrokken burgers zullen gesteund door de laatste wetenschappelijke gegevens naar de rechter stappen om ervoor te zorgen dat deze worden betrokken bij besluit- en beroepsprocedures.

Link artikel in The Guardian:
www.theguardian.com/environment

Link onderzoekspublicatie European Heart Journal:
academic.oup.com/eurheartj
Gemeente Amsterdam, Wordt Wakker! "Luchtvervuiling Eist Dubbel Aantal Levens Dan Geschat" blijkt uit Onderzoek.

12 maart 2019. Het aantal vroegtijdige sterfgevallen dat wordt veroorzaakt door luchtvervuiling is dubbel zo hoog dan eerder werd geschat. Nieuwe gegevens wijzen uit dat vergiftigde lucht meer dodelijke slachtoffers eist dan roken.

Wetenschappers concluderen dat in Europa ieder jaar naar schatting 800.000 mensen vroegtijdig overlijden door vieze lucht, en dat een mensenleven er gemiddeld twee jaar door wordt bekort. De gezondheidsschade door luchtvervuiling is gemiddeld groter in Europa dan globaal. De hoge bevolkingsdichtheid en de hoeveelheden luchtverontreiniging resulteren in een blootstelling die behoort tot de hoogste ter wereld.

Prof. Lelieveld van het Max Planck Instituut: “Omdat de meeste vervuilende stoffen komen van het verbranden van fossiele brandstoffen, is het dringend noodzakelijk om over te schakelen naar alternatieve energiebronnen. (…) We zouden zo het aantal aan luchtvervuiling gerelateerde sterfgevallen kunnen terugdringen met wel 55%.”

Tot voor kort werden voornamelijk studies naar indirect roken gebruikt, waardoor er weinig gegevens beschikbaar waren over de gevolgen van luchtvervuiling. Dat leidde tot onderschatting van het aantal sterfgevallen. Er zijn nu meer dan 40 grootschalige studies, inclusief belangrijk onderzoek uit China. Er wordt ook een breder scala aandoeningen bestudeerd, zoals o.a. diabetes en hoge bloeddruk, wat ook het aantal geschatte sterfgevallen vergroot.

Het is nog niet te laat. De Gemeente Amsterdam kan en moet de gevaarlijke plannen voor het ‘verdichten’ van de stad ten koste van het groen om maar meer en meer bewoners bij elkaar te proppen opgeven. Een goed begin zou zijn het afblazen van het volbouwen van het Havenstraatterrein en de komst van de exclusieve mega-expatschool naar de Havenstraat. Hou eens op met te spelen met de volksgezondheid!

Link artikel in The Guardian:
www.theguardian.com/environment

Link onderzoekspublicatie European Heart Journal:
academic.oup.com/eurheartj
We Worden Geregeerd Door De Auto

7 maart 2019. Vandaag in de Britse krant The Guardian:

(…) “Vervuiling doodt drie maal zoveel mensen als AIDS, tuberculose en malaria bij elkaar. Herinnert u zich de luidruchtige claims van de miljardairs’ pers aan het begin van deze eeuw: dat gemeenschapsgeld beter kon worden uitgegeven aan het voorkomen van besmettelijke ziekten dan aan het voorkomen van het ineenstorten van het klimaat?”

“Intussen blijkt dat de gezondheidswinst van het uitbannen van fossiele brandstoffen waarschijnlijk veel groter zou zijn geweest. (Natuurlijk had niets ons ervan weerhouden om te investeren in beide opties: het was een vals dilemma).”

“Het verbranden van fossiele brandstoffen is, volgens een recente publicatie, de grootste bedreiging voor de gezondheid van kinderen.“(…) “Het betekent dat er een allesomvattende omschakeling naar elektrisch massatransport met OV, gescheiden fietswegen en brede stoepen moet komen, vergezeld van het gestaag afbouwen van de condities waarin auto’s in ons leven zo uitzinnig tekeer mogen gaan.”

The Guardian, 7 maart 2019:
www.theguardian.com

Publicatie over vervuiling en gezondheid van kinderen van het NCBI (National Center for Biotechnology Information):
www.ncbi.nlm.nih.gov

De gemeente Amsterdam zou er omwille van de volksgezondheid verstandig aan doen om de bouw van het schoolcomplex van de British School of Amsterdam in de al genoeg door auto’s vergiftigde Schinkelbuurt te voorkomen.

Door bovendien voor miljoenen euro’s gemeenschapsgeld de Amstelveenseweg in de eerste plaats voor de auto, ten gunste van BSA forenzen te verbeteren, wordt opnieuw de voor Amsterdammers foute keuze gemaakt. Volksgezondheid wordt door onze besturende klasse alleen met waardeloze praatjes beleden.
BSA Koste Wat Kost: B&W Vindt Het Mooi Geweest Met Bescherming Leefbaarheid.

1 maart 2019. Naast degenen die een bezwaar hadden ingediend tegen de BSA op de Havenstraat 6, waren ook de BSA zelf en het college van Burgemeester en Wethouders vertegenwoordigd tijdens een langdurige hoorzitting bij Stadsdeel Zuid. Het was er benauwd want, heerlijke ironie, op een gegeven moment werd het raam gesloten i.v.m. geluidoverlast komend van de ernaast gelegen school!

De woordvoerders van het Buurtcomité Havenstraat - die namens de omwonenden spraken - schetsten een beeld van een overambitieuze BSA die langs alle mogelijke rechte en kromme wegen de school wil realiseren. De afwijkingen en overschrijdingen qua geluidoverlast, luchtvervuiling en verkeersrisico: het wordt allemaal erger, en dat is afzonderlijk misschien niet meteen ‘in betekenende mate’ een gevaar, of ‘niet significant’, de in bestuurskringen hiervoor vaak gehanteerde frase, maar bij elkaar opgeteld wordt het op den duur een ramp voor de buurt.

Buurtbewoners is het minimale meegedeeld, en ze zijn op geen enkel moment serieus genomen met hun waarschuwingen over de omvang van het schoolcomplex en de gevolgen van de optelsom van verslechteringen. Het is niet expliciet verboden, dus vooruit maar.

Uit het betoog van de vertegenwoordigster van B&W kwam naar voren dat het laten doorgaan van de plannen van de BSA, prioriteit heeft. Koste wat kost. Aan alle kanten worden normen, wetten en regels tot het uiterste en liefst nog iets verder opgerekt om de BSA maar de wijk in te persen, en B&W vindt het allemaal prima.

De leefbaarheid voor omwonenden worden door B&W niet beschermd als er een speelterrein van de BSA onder hun balkons en slaapkamers wordt bedacht. De richtlijnen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten m.b.t. in acht te nemen afstanden verklaart men per definitie in overeenstemming omdat ‘de bestemming maatschappelijk is’; d.w.z. een school. Richtlijnen, het zal wel.

Het college van B&W negeert hiermee de Afdeling advisering van de Raad van State in een uitspraak van 27 december 2017, en het eigen Amsterdams geluidsbeleid zoals o.a. is neergelegd in het bestemmingsplan Havenstraatterrein van januari 2018, pp. 110 t. m. 124. Het college hoort eerst en vooral de belangen van haar burgers te beschermen, maar dient nu de ontwikkelaars en de goed gesitueerde expats.

De projectleider van de BSA beweerde op zeker moment ook dat de BSA in de Fred Roeskestraat moet plaatsmaken voor sociale woningbouw. Heel mooi, maar ‘not so fast’. Het bestemmingsplan vermeldt er vooralsnog gemengde ‘woningen en voorzieningen’, en met de luxe koopappartementen van ‘De Fred’ ernaast in gedachten is het zeer waarschijnlijk dat het segment sociale huurwoningen er bepaald niet groot zal zijn.

Geen wonder dus dat buurtbewoners bij dergelijke halve waarheden op den duur schamperend reageerden, en dat de projectleider op zijn beurt reageerde met gespeelde verontwaardiging.

Teksten uitgesproken tijdens de hoorzitting door drie woordvoerders van Buurtcomite Havenstraat:
Geachte Commissie leden I
Geachte Commissie leden II
Geachte Commissie leden III

Mooie Praatjes:
Zuid Volgepropt - Sociale Huur Afgebroken - Lucht Vergiftigd.

27 februari 2019. Het triomfantelijke artikel in De Echo: ”Aandacht voor ouderen, kinderen en openbare ruimte in Zuid” (20 febr. 2019) klinkt voor veel bewoners van Zuid vals in de oren. De besturende klasse van Stadsdeel Zuid klopt zich op de borst en De Echo versterkt de holle klank. Het resultaat is deprimerend.

’Participatie is een speerpunt’, ronkt stadsdeelbestuurder dhr. Capel (D66). ’Voor de plannen zijn we nog intensiever in gesprek gegaan met betrokkenen uit de wijk. Zo weten we wat er echt speelt in de buurten. Maar ook voor de uitvoering van de plannen blijven we in nauw contact met bewoners(groepen) en andere partijen.’

Helaas zijn deze mooie woorden niet bedoeld voor sociale huurders. Zij zien met lede ogen aan dat ze worden beduveld door woningbouwvereniging Ymere. Rond de Marathonbuurt worden opgeknapte sociale woningen in rap tempo en voor veel geld verkocht. Er zijn tientallen miljoenen mee gemoeid. Dat was zo niet afgesproken, maar ja, ook niet in een waterdicht contract vastgelegd, dus komen Ymere en de zakenvrienden van dhr. Capel er nog mee weg ook.

“Nog niet eerder werd de burger zo betrokken bij de (lokale) politiek” blaat het artikel kritiekloos verder. ”Bewoners- en vrijwilligersinitiatieven die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de buurt ondersteunt stadsdeel Zuid met subsidies. Ook betrekt de gemeente bewoners steeds vaker en intensiever bij de ontwerpfase en uitvoering van projecten in de openbare ruimte”.

(…)““Voor de Zuidas is belangrijk dat het leefbaar blijft voor bewoners. Er wordt ontzettend veel gebouwd, maar het moet wel leuk blijven voor bewoners”.

Te laat. Want de schaarse ruimte van het Havenstraatterrein dreigt te worden volgeplempt met honderden veelal dure vrije sector woningen, parkeerplaatsen inbegrepen, en er zou een monsterlijk grote exclusieve expatschool vrijwel tegen omliggende woonblokken moeten worden geperst. Dhr. Capel cum suis vinden een ingang en een schoolplein naast de slaapkamers van een seniorencomplex blijkbaar een goed voorbeeld van “aandacht voor ouderen en kinderen”.

De omwonenden zijn alweer bijna bij de Raad van State beland, want voor het vertegenwoordigen en beschermen van je belangen moet je in ieder geval niet bij het lokale bestuur van Zuid zijn. De economie loopt allang weer als een tierelier maar, fijn voor projectontwikkelaars, het bestemmingsplan kan makkelijk worden omzeild, en ook de Crisis- en Herstelwet is nog altijd een prima buffer tegen de burger.

De Echo redactie laat zich nota bene in verkiezingstijd klakkeloos voor het propaganda karretje van dhr. Capel en zijn mede bestuurders spannen. Het zou van journalistiek getuigen als een wakkere redactie eens een vraag zou hebben gesteld, zelfs een kritische vraag.

Burgers maken zich bijvoorbeeld echt en terecht zorgen over luchtvervuiling. Door het almaar blijven doorbouwen, de verdichting van de stad en de groeiende verkeersstromen wordt deze steeds gevaarlijker. Maar het Echo artikel lijkt wel te zijn geknipt en geplakt uit een reclamefolder van bouwondernemers en is dan ook diep teleurstellend.

Link naar het Echo artikel:
www.echo.nl/aandacht-ouderen-kinderen-en-openbare-ruimte-zuid/

Link naar de website van de Wijkraad Amsterdam Zuidwest, met artikelen over de sociale woningbouw problematiek:
http://www.woczuidwest.nl/
Open Brief Aan De Wethouder: Zijn Vrije Sector Huiseigenaren Soms Te Goed Voor OV?

Deze open brief verschijnt n.a.v. de politieke talkshow Onder Amsterdammers in de Balie op 25 febr. 2019.
Videolink: https://vimeo.com/319510650

26 februari 2019.
Beste mevrouw Dijksma,
Vind u het ook zo typerend voor het opzichtige opportunisme van de Amsterdamse politiek hoe de gemeente bewoners van de Schinkelbuurt voor de gek probeert te houden?

Op het Havenstraatterrein zouden 500 veelal middensegment en vrije sector woningen moeten verrijzen. Om aspirant huiseigenaren van een vrije sector woning naar de wijk te lokken wordt in het bestemmingsplan nadrukkelijk de aanleg van aantrekkelijke 'stille binnentuinen' beloofd, geheel volgens Amsterdams geluidsbeleid.

Voor iedere vrije sector woning wordt er bovendien een parkeerplaats aangelegd, en de Amstelveenseweg wordt momenteel al voor miljoenen euro's gemeenschapsgeld vernieuwd voornamelijk om de groeiende stroom stinkauto's de stad binnen te laten. Beleid à la de VVD.

Tegelijkertijd krijgt een aantal senioren en andere bewoners van de Schinkelbuurt te horen dat hun bestaande stille binnenterrein helaas plaats moet maken voor een schoolplein van de peperdure British School voor expats, pal onder hun balkon, want dat is niet verboden, en komen er voor aspirant sociale huurders helaas geen parkeerplaatsen bij. Zij worden op hun beurt getrakteerd op de door Groen Links bepleite noodzaak om autoverkeer in de stad te ontmoedigen.

De gemeente Amsterdam met Burgemeester Halsema aan het hoofd straalt door zo te handelen uit dat vrije sector huizenbezitters feitelijk te goed zijn om met openbaar vervoer of met de fiets te reizen.

En dat de nog overgebleven rust van huidige bewoners van onze diverse volksbuurt bij de Zuidas van geen enkele waarde is als het zo uitkomt, en rijke expats een sappig lapje grond op het oog hebben.

Mijn naam is ***** en ik maak deel uit van het Buurtcomité Havenstraat wat zich verzet tegen de komst van een schoolkolos voor goed gesitueerde Britse expats die met stoom en heet water in onze wijk dreigt te worden geperst.

Dank u, en een vriendelijke groet.
Luchtmeetnet RIVM/GGD Geeft Onvolledig Beeld: Op Zoek Naar Meer Meetpunten.

5 februari 2019. Wanneer betrokken bewoners van de Schinkelbuurt willen weten waar er zich luchtmeetpunten bevinden, dan zijn er een verschillende mogelijkheden om deze online op te zoeken.

Het meest bekend voor dit doel is het officiële landelijke luchtmeetnet van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).
Links: https://www.lml.rivm.nl/
https://www.luchtmeetnet.nl

Ook de GGD Amsterdam vermeld de link naar deze website op de webpagina ’Meetnet Luchtkwaliteit’ via de klik op ‘Gezond Wonen’.
Link: https://www.ggd.amsterdam.nl/gezond-wonen/meetnet/

Het meetpunt dat het minst ver is verwijderd van de Schinkelbuurt is op het luchtmeetnet te vinden in het Vondelpark en is geel gekleurd. Luchtkwaliteit: matig. Niet goed; vlees noch vis.

De meesten zullen het waarschijnlijk hierbij laten, vertrouwend op het instituut RIVM/GGD. Metingen gedaan in het Vondelpark zijn ongetwijfeld geflatteerd t.o.v. bijvoorbeeld aan de parallelle Overtoom, maar ja; wat doe je eraan?

Maar voor een nauwkeuriger en meer verontrustend beeld, met name van de concentraties van het schadelijke stikstofdioxide (NO2), bestaan er veel meer meetpunten, en ook dichterbij huis: aan de Zeilstraat, Amstelveenseweg en Havenstraat. Daarvoor moet er wel even door een extra hoepel worden gesprongen.

Om deze gegevens te kunnen vinden is het nodig om in plaats van de link naar het luchtmeetnet de aparte ‘GGD meetnet’-klik naar: “locaties van de NO2 palmesbuisjes metingen, hier” te volgen. De drie nabije meetpunten zijn op deze kaart felrood gekleurd: verontrustend. Alleen het meetpunt Havenstraat is nog donkerroze. Het RIVM vermeldt überhaupt geen NO2 meetpunten.
Link:
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1x7Sf_RNqj7ukxTrHl2HbD3cc_AI&ll=52.34006033070963%2C4.8841187075880725&z=14

Het meetpunt Havenstraat bevindt zich halverwege de straat, en mist uitgerekend het Haarlemmermeercircuit. Een meetpunt op de hoek B. Kochstraat – Haarlemmermeercircuit zou bijvoorbeeld meteen een veel gevaarlijker NO2 concentratie meten. Het stinkt daar ook heel erg naar uitlaatgassen.

Bij deze inschatting wordt uitgegaan van wetenschappelijk onderzoek door de Vlaamse Milieudienst ‘Curieuze Neuzen’ dat hieronder in het blog al enkele keren werd aangehaald. Kort samengevat: gevaarlijke ophopingen van NO2 zijn het grootst op en rond ‘stop and go’ zones: rotondes, kruispunten en stoplichtzones.

Men kan er vergif op innemen dat in een Schinkelbuurt met een BSA school kolos, 500 nieuwbouwwoningen erbij, en een nog autovriendelijker Amstelveenseweg, alle meetpunten diep-donkerrood zullen kleuren.
Aan Het Lijntje: Juristen Gemeente Claimen Zonder Reden Uitstel.

5 februari 2019. De eerste reacties van de Gemeente Amsterdam komen binnen bij de indieners van de bezwaarschriften, en volgen een inmiddels bekend patroon. Geen beslissing: “We hebben meer tijd nodig(…)”, “Daarom verdagen wij de beslistermijn met zes weken.” Zonder boe of bah.

Het lukt de juridische dienst van de gemeente blijkbaar niet om binnen de wettelijk voorgeschreven termijn te beslissen, maar men vindt het onnodig om het uitstel fatsoenlijk uit te leggen of te motiveren.

De gemeente denkt haar burgers te kunnen afschepen met alleen de brutale mededeling: ‘we hebben meer tijd nodig’. Geen wonder dus dat de indieners vinden dat ze aan het lijntje worden gehouden, en inmiddels behoorlijk sceptisch zijn geworden over de goede trouw van de gemeente.

Want het is natuurlijk niet zo dat de sloop- en bouwwerkzaamheden op het BSA perceel daarom ook zes weken worden stilgelegd! De slopers en de aannemers voor de BSA expat gemeenschap krijgen door de verdaging van de beslistermijn door de lakse gemeente zomaar zes weken extra in de schoot geworpen om nog meer voldongen feiten te creëren.

Of men nou wil of niet, de gemeente heeft ongeoorloofd partij gekozen en dient door zo te handelen liever de belangen van goed gesitueerde expats dan die van haar eigen burgers.
"We Zijn Nu Een Factor Van Belang": Meer Dan 60 Bezwaarschriften Geteld Na Inloopspreekuur.

22 januari 2019. Na een succesvol inloopspreekuur, gisteren in de Baarshaven, telden de organisatoren van het Buurtcomité niet minder dan 60 bezwaarschriften tegen de komst van de BSA. Alle indieners hierbij hartelijk dank!

“Ik ben wel tevreden, hoor, en de mensen die zelf hun bezwaarschrift hebben gepost zijn nog niet meegeteld. Hoeveel dat er zijn weten we niet,” vertelde een lid van het Buurtcomité. Er staat een voorbeeldtekst hieronder op dit blog, en ook heeft iedereen die eerder de online petitie ondertekende een seintje gekregen.

Het is niet verstandig voor bijvoorbeeld leden van de Stadsdeelcommissie Zuid om actieve buurtbewoners nog langer af te wimpelen als een paar eenzame zeurkousen, wat tot dusver de favoriete manier was. Van nu af aan zal een neerbuigende houding t.o.v. het Buurtcomité en sympathisanten worden gezien als een wanhooptactiek.

Het bezwaarschrift is een samenvatting in niet ambtelijke taal van de meest belangrijke argumenten die het afgelopen jaar door actieve buurtbewoners tegen de komst van een groot BSA schoolcomplex zijn aangedragen. Nadat het pakket bezwaarschriften bij de juridische dienst van de gemeente Amsterdam is aangekomen, zal het naar schatting nog wel een paar maanden kunnen duren voordat het is verwerkt en verteerd. Belangstellenden worden via dit blog zoveel mogelijk op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Het Is Nu Tijd Voor Actie: Modeltekst Voor Bezwaarschrift Tegen Omgevingsvergunning British School.

10 januari 2019. Nu de gemeente Amsterdam een omgevingsvergunning heeft verleend voor de verbouwing van het voormalige Huis van Bewaring in de Havenstraat 6, is voor alle belanghebbenden die hierdoor gedupeerd gaan worden de tijd gekomen om actie te ondernemen en bezwaar te maken nu het nog kan.

De gedupeerden zijn niet alleen de bewoners rondom de Havenstraat en de Baarstraat, maar ook allen die rondom de rotonde wonen aan de Amstelveense weg.

Hieronder staat een modeltekst die u zou kunnen gebruiken voor uw eigen bezwaarschrift. U kunt de tekst aanpassen, voorzien van uw gegevens en handtekening, uitprinten, en  versturen naar het gemeenteadres bovenaan de tekst. Een e-mail met een bezwaartekst is helaas niet geldig.

Bezwaarschrift pdf versie
Bezwaarschrift Word versie .docx
Bezwaarschrift Word versie 2013 - .doc

Om u eventueel hierbij te assisteren wordt er door het Buurtcomité Havenstraat een inloopspreekuur gehouden in de Baarshaven, Baarsstraat 31, op maandag 21 januari a.s. van 17.00 uur tot 18.30 uur.

DIT IS DE LAATSTE KANS OM IN ACTIE TE KOMEN TEGEN HET ONRECHT DAT DE BUURTBEWONERS WORDT AANGEDAAN EN TEGEN DE ENORME OVERLAST DIE ZAL ONTSTAAN. KOMT DUS ALLEN AUB!

De gemeente moet worden bedolven onder bezwaarschriften; men moet gaan begrijpen dat deze school kolos desastreus zal zijn voor alle bewoners van onze wijk.
Toch Asbest Gevonden: Vooronderzoeken Deugen Niet.

8 januari 2019.
Hieronder staat de tekst van de brief die op 20 december j.l. inderhaast door de BSA werd verspreid. Delen van het gesloopte gevelmateriaal blijken namelijk alsnog asbest te bevatten. Desondanks opent de brief met de bewering dat er 'gedegen vooronderzoeken' zou zijn gedaan. Dus na niet 1, maar meerdere 'gedegen vooronderzoeken' ter plekke en naar mag worden aangenomen de bouwtekeningen, is gevaarlijk bouwmateriaal onontdekt gebleven.
Nu de sloop nog maar zo kort geleden is begonnen, geeft dat te denken: wat staat ons mogelijk nog meer te wachten aan zaken die men over het hoofd heeft gezien? Nadat al eerder werkzaamheden aan de Amstelveenseweg 'ondanks vooronderzoek' moesten worden stilgelegd i.v.m. de ontdekking van gevaarlijke rommel (blogpost 27 sept. 2018) is het wel duidelijk dat al die zogenaamde gedegen onderzoeken met meer dan een korreltje zout moeten worden genomen.
BSA, La La La: Project Reality Check Comment Scrubbed From Facebook.

After the BSA Facebook post of Nov. 27 2018 about the project planning being ‘out of the way’, a concerned local resident felt the need to comment.

The BSA apparently thinks its Facebook followers must be kept in the dark about the important stuff that is not at all ‘out of the way’, because the comment disappeared from the page within a few hours.

The entire comment section for this item has now been deactivated altogether. It looks as if it somehow touched a nerve.

The comment is as follows:
“Excuse me, but not so fast; this messageing is premature & too rosy. === Environmental Permission ("Omgevingsvergunning") still undecided & borough increasingly alarmed. === The British School of Amsterdam behemoth would be encircled by 3 busy & toxic stop-and-go traffic zones. Is that wise? === BSA too large & too close to housing. Noise pollution levels would be unacceptable: research should be redone: measured, not just -flatteringly- calculated. (Similar: shoddy Schiphol research in dustbin. Source: Volkskrant, 29nov2018, p. 1) === Appeals & court case a real possibility. === BSA painted itself into a corner; without any idea of a plan B is compelled to bluff and steamroll (with well-heeled expat clout) in all-or-nothing gamble, risking a fiasco. (somehow reminds one of Brexiters' fibs) === Link to weblog item, (city council appeal -'2e Raadsadres'- currently under consideration): http://buurtcomitehavenstraat.blogspot.com

===================================================
The original BSA Facebook post of 27 nov 2018:

"We have now reached our next important milestone with the new school building. The building contractors, are well underway with the demolition work. The exterior buildings dating back to the 1980’s will all be demolished by early next year. Now that the planning is out of the way the focus is now on the construction and renovation of our new school. #havenstraat We are still very much on track for being open to the pupils in September 2020. More information can be found at https://www.britams.nl/about-us/building-project

BSA, La La La: British School Verwijdert Informatie Over Nieuwbouw Van Facebook.

Nadat de BSA op 27 nov. 2018 een Facebook bericht postte over het voorspoedige verloop van het nieuwbouwproces voelde een buurtbewoner de noodzaak om hierbij enige nadere informatie te plaatsen. Een aantal belangrijke zaken gaan namelijk helemaal niet zo voorspoedig. Klaarblijkelijk wil de BSA liever niet dat haar Facebook volgers dit weten want binnen een paar uur was de reactie al verwijderd. Het reactie vak bij het item is nu zelfs helemaal verdwenen. Men zou denken dat er een open zenuw is geraakt.

Het Facebook commentaar luidt als volgt:
“… Excuseer, wacht even. Deze boodschap is prematuur en te rooskleurig. Over een Omgevingsvergunning is nog niet beslist en de buurt is steeds meer gealarmeerd. === De monsterlijk grote BSA zou van 3 zijden worden omringd door drukke en giftige ‘stop-and-go’ verkeerszones. Is dat wel verstandig? === BSA wordt te grootschalig en staat te dicht bij woningen: geluidsoverlast wordt onacceptabel; onderzoek moet overnieuw met metingen in plaats van (geflatteerde) berekeningen. (Soortgelijk: ondeugdelijk Schiphol onderzoek naar prullenbak. Bron: Volkskrant, 29nov.2018, p.1). === Mogelijk beroep & rechtszaak. === De BSA zit klem: zonder enig idee over een plan B genoodzaakt om te bluffen en plat te walsen (met slagkracht van welgestelde expats) in een alles-of-niets gok met het risico op een fiasco. (Het lijkt sprekend op de leugenachtigheid van de bepleiters van Brexit) …” ===

Het BSA Facebook bericht van 27 nov 2018:
“We hebben een volgende belangrijke mijlpaal met het nieuwe schoolgebouw bereikt. De aannemers zijn druk bezig met het sloopwerk. De gebouwen die dateren uit de jaren ’80 zullen begin volgend jaar allemaal zijn gesloopt. Nu de planningsfase voorbij is kan er worden gefocust op de bouw en reconstructie van onze nieuwe school. (…). We liggen goed op schema om de school in september 2020 voor leerlingen te openen”. (…)
Inspreken 2e Ronde. British School? Stadsdeelcommissie Houdt Zich Van De Domme.

14 November 2018. Geconfronteerd met ongelijke behandeling van haar eigen burgers en met wetenschappelijk onderzoek, spelen commissieleden gewoontegetrouw liever op de man.

Redelijkheid en billijkheid waren ver te zoeken in de reacties van D66 en VVD in de Stadsdeelcommissie Zuid toen werd aangetoond dat de Gemeente Amsterdam door het evt. verlenen van een Omgevingsvergunning aan de British School of Amsterdam niet zou handelen  in het kader van een goede ruimtelijke ordening.

Nadat de voorzitter van de Wijkraad Zuid-West dhr. Bornstein tijdens zijn inspraakbeurt o. a. al had gewezen op het belang van geluidsarme binnenterreinen, citeerde buurtbewoner dhr. van Iwaarden een aantal passages uit het bestemmingsplan waarin de gemeente Amsterdam voor aspirant bewoners van het nieuw te bebouwen Havenstraatterrein “relatief geluidsluwe binnenterreinen” belooft te creëren. Deze zijn hard nodig omdat het Havenstraatterrein op grote schaal geluidhinder ondervind.

Maar toen dhr. van Iwaarden vroeg of de stadsdeelcommissie zich wel realiseerde dat door het goedkeuren van de plannen voor een British School of Amsterdam (BSA) het bestaande “geluidsluwe binnenterrein” tussen de school en de stille oostzijde van de Baarsstraat voorgoed zou verdwijnen, en dat deze ongelijke behandeling rechtsongelijkheid zou betekenen, tapten D66 en de VVD uit een bekend vaatje: deze trein is reeds vertrokken, voortschrijdend inzicht kennen we niet. U wordt alleen aangehoord.

Het 2e belangrijke punt betrof de bedreigingen van luchtvervuiling. Dhr. van Iwaarden wees op 2 wetenschappelijke onderzoeksrapporten die zonneklaar uitwijzen dat, dicht omringd van 3 zijden door drukke verkeerspunten, zgn. stop-and-go zones, een BSA in de Havenstraat een gevaar zal zijn voor de gezondheid van leerlingen, medewerkers en omwonenden.

Wat denkt u hier eigenlijk nu nog mee te bereiken; het bestemmingsplan is immers goedgekeurd? vroeg dhr. Eisenmann (VVD), ook suggererend dat het om een “mening” zou gaan. Het antwoord hierop luidt dat de gemeente Amsterdam burgers qua geluidsoverlast ongeoorloofd ongelijk behandelt, en dat tevens beter inzicht in de risico’s van de luchtvervuiling een gevaarlijk avontuur kan stoppen voor het te laat is. Mensen zijn vaak onvoldoende op de hoogte van consequenties en zijn in het algemeen kort van memorie.

Dhr. Doijer (D66), oud leerling van de BSA, was nog niet eens op de hoogte van de grote schaal van een BSA schoolcomplex; vroeg of het niet beter zou zijn te wachten tot duidelijk zou zijn om hoeveel ‘studenten’ het zou gaan, en om met hen in overleg te gaan. De populatie van de geplande BSA, zo vermeldt sinds jaar en dag de BSA website, zou gaan bestaan uit 1200 kleuters, basisscholieren en pubers: het vergt verbeelding om hen ‘studenten’ te noemen, een term in Nederland in het algemeen gereserveerd voor het Hoger Onderwijs.

Ook deed dhr. Doijer wat lacherig over het luchtonderzoek van de “Vlaamse” Milieumaatschappij, en dat tekent de houding van de stadsdeelcommissie m.b.t. de BSA: we willen niet meer weten van wetenschappers; we kunnen niet meer doen. Helaas pindakaas.

Op dit moment is er nog altijd geen Omgevingsvergunning voor de verbouwing van de oude gevangenis verleend. Gelet op de zich opstapelende hoeveelheid gegevens over onredelijkheid en onbillijkheid m.b.t. geluidhinder en de bestuurlijke tunnelvisie m.b.t. luchtvervuiling, kan het inzicht niet uitblijven dat een BSA op deze schaal een ramp zal zijn voor de buurt.

Links:
World Health Organization
http://www.who.int/news-room/detail/
(Grotere gezondheidsrisico’s door luchtvervuiling voor kinderen dan voor volwassenen)

Vlaamse Milieumaatschappij
https://www.vmm.be/nieuws/archief/luchtvervuiling-niet-enkel-een-probleem-van-de-grote-steden
(Verkeersknooppunten veroorzaken gevaarlijke concentraties luchtvervuiling).

Raad van State Uitspraak
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/
d. d. 27 dec. 2017: ‘Brede School en sportvoorziening Grote Boel, Oosterhout’.
(Uitspraak over de in acht te nemen afstand tussen scholen en woonomgeving).

Bestemmingsplan Havenstraatterrein Plantoelichting, januari 2018.
https://www.amsterdam.nl/projecten/havenstraatterrein/bestemmingsplan/
(Geluidshinder en geluidsluwe binnenterreinen: pag. 110, 112 en 124).

Video van het inspreken
https://zuid.notubiz.nl/vergadering/564296/Stadsdeelcommissievergadering
Dhr. Bornstein: bekijk video vanaf 28.55 min.
Dhr. van Iwaarden: bekijk video vanaf 43.44 min.

World Health Organization: Gezondheidsrisico's Voor 90% Van Alle Kinderen.
Oorzaak: Luchtvervuiling.

Meer dan 90 procent van alle kinderen onder de 15 jaar ademen lucht in die "dusdanig is vervuild dat het een serieus risico vormt voor hun gezondheid en ontwikkeling.

Bron: https://thehill.com/policy/energy-environment.

[...] Ze ademen sneller dan volwassenen en nemen zo meer vervuiling op in een periode waarin hun hersenen en lichamen zich juist ontwikkelen Ze zijn korter, en dichter bij de grond bevinden zich hogere concentraties vervuiling.

Bron: http://www.who.int/news-room/detail/

Een British School of Amsterdam in de Havenstraat zal omringd zijn door een druk kruispunt, een drukke rotonde en een drukke verkeerszone voor de school zelf. Overal zal het stop-and-go verkeer de lucht vergiftigen; vervuiling die bovendien langer tussen de dichte bebouwing zal blijven hangen.

Ouders, wilt u dit voor uw kind?

Dear BSA parents, is this what you have in mind for your child?