Buurtcomité Havenstraat, Amsterdam
Contact: buurtcomitehavenstraat@gmail.com


(Foto: hoofdingang van de monumentale oude gevangenis)

Wij zijn een groep actieve buurtbewoners van de Havenstraat en de Baarsstraat. We zijn in actie gekomen omdat we ons grote zorgen maken over de plannen die de Gemeente Amsterdam en de British School of Amsterdam (BSA) hebben met onze buurt.

De BSA heeft de voormalige gevangenis in de Havenstraat gekocht als schoolgebouw voor 1200 leerlingen, en de gemeente Amsterdam wil bovendien een nieuwe wijk met ongeveer 600 woningen plus een basisschool bouwen in de Schinkelbuurt. Bij elkaar opgeteld zullen hierdoor grote problemen voor de buurt ontstaan.

We vinden het bij alle bouw ambities van het grootste belang dat er rekening wordt gehouden met de leefbaarheid van de Schinkelbuurt. We vrezen met name voor de gezondheid van iedereen in de wijk, en willen daarom stijging van de concentratie van fijnstof, van geluidsoverlast en van gevaarlijke verkeerssituaties voorkomen.


(Foto: verkeersdrukte op de Amstelveenseweg, met rechts in de
achtergrond de voormalige gevangenis)
Het Is Nu Tijd Voor Actie: Modeltekst Voor Bezwaarschrift Tegen Omgevingsvergunning British School.

10 januari 2019. Nu de gemeente Amsterdam een omgevingsvergunning heeft verleend voor de verbouwing van het voormalige Huis van Bewaring in de Havenstraat 6, is voor alle belanghebbenden die hierdoor gedupeerd gaan worden de tijd gekomen om actie te ondernemen en bezwaar te maken nu het nog kan.

De gedupeerden zijn niet alleen de bewoners rondom de Havenstraat en de Baarstraat, maar ook allen die rondom de rotonde wonen aan de Amstelveense weg.

Hieronder staat een modeltekst die u zou kunnen gebruiken voor uw eigen bezwaarschrift. U kunt de tekst aanpassen, voorzien van uw gegevens en handtekening, uitprinten, en  versturen naar het gemeenteadres bovenaan de tekst. Een e-mail met een bezwaartekst is helaas niet geldig.

Bezwaarschrift pdf versie
Bezwaarschrift Word versie .docx
Bezwaarschrift Word versie 2013 - .doc

Om u evtentueel hierbij te assisteren wordt er door het Buurtcomité Havenstraat een inloopspreekuur gehouden in de Baarshaven, Baarsstraat 31, op maandag 21 januari a.s. van 17.00 uur tot 18.30 uur.

DIT IS DE LAATSTE KANS OM IN ACTIE TE KOMEN TEGEN HET ONRECHT DAT DE BUURTBEWONERS WORDT AANGEDAAN EN TEGEN DE ENORME OVERLAST DIE ZAL ONTSTAAN. KOMT DUS ALLEN AUB!

De gemeente moet worden bedolven onder bezwaarschriften; men moet gaan begrijpen dat deze school kolos desastreus zal zijn voor alle bewoners van onze wijk.
Toch Asbest Gevonden: Vooronderzoeken Deugen Niet.

8 januari 2019.
Hieronder staat de tekst van de brief die op 20 december j.l. inderhaast door de BSA werd verspreid. Delen van het gesloopte gevelmateriaal blijken namelijk alsnog asbest te bevatten. Desondanks opent de brief nota bene met de bewering dat er 'gedegen vooronderzoeken' zou zijn gedaan. Dus na niet 1, maar meerdere 'gedegen vooronderzoeken' ter plekke en naar mag worden aangenomen de bouwtekeningen, is gevaarlijk bouwmateriaal onontdekt gebleven.
Nu de sloop nog maar zo kort geleden is begonnen, geeft dat te denken: wat staat ons mogelijk nog meer te wachten aan zaken die men over het hoofd heeft gezien? Nadat al eerder werkzaamheden aan de Amstelveenseweg 'ondanks vooronderzoek' moesten worden stilgelegd i.v.m. de ontdekking van gevaarlijke rommel (blogpost 27 sept. 2018) is het wel duidelijk dat al die zogenaamde gedegen onderzoeken met meer dan een korreltje zout moeten worden genomen.
BSA, La La La: Project Reality Check Comment Scrubbed From Facebook.

After the BSA Facebook post of Nov. 27 2018 about the project planning being ‘out of the way’, a concerned local resident felt the need to comment.

The BSA apparently thinks its Facebook followers must be kept in the dark about the important stuff that is not at all ‘out of the way’, because the comment disappeared from the page within a few hours.

The entire comment section for this item has now been deactivated altogether. It looks as if it somehow touched a nerve.

The comment is as follows:
“Excuse me, but not so fast; this messageing is premature & too rosy. === Environmental Permission ("Omgevingsvergunning") still undecided & borough increasingly alarmed. === The British School of Amsterdam behemoth would be encircled by 3 busy & toxic stop-and-go traffic zones. Is that wise? === BSA too large & too close to housing. Noise pollution levels would be unacceptable: research should be redone: measured, not just -flatteringly- calculated. (Similar: shoddy Schiphol research in dustbin. Source: Volkskrant, 29nov2018, p. 1) === Appeals & court case a real possibility. === BSA painted itself into a corner; without any idea of a plan B is compelled to bluff and steamroll (with well-heeled expat clout) in all-or-nothing gamble, risking a fiasco. (somehow reminds one of Brexiters' fibs) === Link to weblog item, (city council appeal -'2e Raadsadres'- currently under consideration): http://buurtcomitehavenstraat.blogspot.com

===================================================
The original BSA Facebook post of 27 nov 2018:

"We have now reached our next important milestone with the new school building. The building contractors, are well underway with the demolition work. The exterior buildings dating back to the 1980’s will all be demolished by early next year. Now that the planning is out of the way the focus is now on the construction and renovation of our new school. #havenstraat We are still very much on track for being open to the pupils in September 2020. More information can be found at https://www.britams.nl/about-us/building-project

BSA, La La La: British School Verwijdert Informatie Over Nieuwbouw Van Facebook.

Nadat de BSA op 27 nov. 2018 een Facebook bericht postte over het voorspoedige verloop van het nieuwbouwproces voelde een buurtbewoner de noodzaak om hierbij enige nadere informatie te plaatsen. Een aantal belangrijke zaken gaan namelijk helemaal niet zo voorspoedig. Klaarblijkelijk wil de BSA liever niet dat haar Facebook volgers dit weten want binnen een paar uur was de reactie al verwijderd. Het reactie vak bij het item is nu zelfs helemaal verdwenen. Men zou denken dat er een open zenuw is geraakt.

Het Facebook commentaar luidt als volgt:
“… Excuseer, wacht even. Deze boodschap is prematuur en te rooskleurig. Over een Omgevingsvergunning is nog niet beslist en de buurt is steeds meer gealarmeerd. === De monsterlijk grote BSA zou van 3 zijden worden omringd door drukke en giftige ‘stop-and-go’ verkeerszones. Is dat wel verstandig? === BSA wordt te grootschalig en staat te dicht bij woningen: geluidsoverlast wordt onacceptabel; onderzoek moet overnieuw met metingen in plaats van (geflatteerde) berekeningen. (Soortgelijk: ondeugdelijk Schiphol onderzoek naar prullenbak. Bron: Volkskrant, 29nov.2018, p.1). === Mogelijk beroep & rechtszaak. === De BSA zit klem: zonder enig idee over een plan B genoodzaakt om te bluffen en plat te walsen (met slagkracht van welgestelde expats) in een alles-of-niets gok met het risico op een fiasco. (Het lijkt sprekend op de leugenachtigheid van de bepleiters van Brexit) …” ===

Het BSA Facebook bericht van 27 nov 2018:
“We hebben een volgende belangrijke mijlpaal met het nieuwe schoolgebouw bereikt. De aannemers zijn druk bezig met het sloopwerk. De gebouwen die dateren uit de jaren ’80 zullen begin volgend jaar allemaal zijn gesloopt. Nu de planningsfase voorbij is kan er worden gefocust op de bouw en reconstructie van onze nieuwe school. (…). We liggen goed op schema om de school in september 2020 voor leerlingen te openen”. (…)
Inspreken 2e Ronde. British School? Stadsdeelcommissie Houdt Zich Van De Domme.

14 November 2018. Geconfronteerd met ongelijke behandeling van haar eigen burgers en met wetenschappelijk onderzoek, spelen commissieleden gewoontegetrouw liever op de man.

Redelijkheid en billijkheid waren ver te zoeken in de reacties van D66 en VVD in de Stadsdeelcommissie Zuid toen werd aangetoond dat de Gemeente Amsterdam door het evt. verlenen van een Omgevingsvergunning aan de British School of Amsterdam niet zou handelen  in het kader van een goede ruimtelijke ordening.

Nadat de voorzitter van de Wijkraad Zuid-West dhr. Bornstein tijdens zijn inspraakbeurt o. a. al had gewezen op het belang van geluidsarme binnenterreinen, citeerde buurtbewoner dhr. van Iwaarden een aantal passages uit het bestemmingsplan waarin de gemeente Amsterdam voor aspirant bewoners van het nieuw te bebouwen Havenstraatterrein “relatief geluidsluwe binnenterreinen” belooft te creëren. Deze zijn hard nodig omdat het Havenstraatterrein op grote schaal geluidhinder ondervind.

Maar toen dhr. van Iwaarden vroeg of de stadsdeelcommissie zich wel realiseerde dat door het goedkeuren van de plannen voor een British School of Amsterdam (BSA) het bestaande “geluidsluwe binnenterrein” tussen de school en de stille oostzijde van de Baarsstraat voorgoed zou verdwijnen, en dat deze ongelijke behandeling rechtsongelijkheid zou betekenen, tapten D66 en de VVD uit een bekend vaatje: deze trein is reeds vertrokken, voortschrijdend inzicht kennen we niet. U wordt alleen aangehoord.

Het 2e belangrijke punt betrof de bedreigingen van luchtvervuiling. Dhr. van Iwaarden wees op 2 wetenschappelijke onderzoeksrapporten die zonneklaar uitwijzen dat, dicht omringd van 3 zijden door drukke verkeerspunten, zgn. stop-and-go zones, een BSA in de Havenstraat een gevaar zal zijn voor de gezondheid van leerlingen, medewerkers en omwonenden.

Wat denkt u hier eigenlijk nu nog mee te bereiken; het bestemmingsplan is immers goedgekeurd? vroeg dhr. Eisenmann (VVD), ook suggererend dat het om een “mening” zou gaan. Het antwoord hierop luidt dat de gemeente Amsterdam burgers qua geluidsoverlast ongeoorloofd ongelijk behandelt, en dat tevens beter inzicht in de risico’s van de luchtvervuiling een gevaarlijk avontuur kan stoppen voor het te laat is. Mensen zijn vaak onvoldoende op de hoogte van consequenties en zijn in het algemeen kort van memorie.

Dhr. Doijer (D66), oud leerling van de BSA, was nog niet eens op de hoogte van de grote schaal van een BSA schoolcomplex; vroeg of het niet beter zou zijn te wachten tot duidelijk zou zijn om hoeveel ‘studenten’ het zou gaan, en om met hen in overleg te gaan. De populatie van de geplande BSA, zo vermeldt sinds jaar en dag de BSA website, zou gaan bestaan uit 1200 kleuters, basisscholieren en pubers: het vergt verbeelding om hen ‘studenten’ te noemen, een term in Nederland in het algemeen gereserveerd voor het Hoger Onderwijs.

Ook deed dhr. Doijer wat lacherig over het luchtonderzoek van de “Vlaamse” Milieumaatschappij, en dat tekent de houding van de stadsdeelcommissie m.b.t. de BSA: we willen niet meer weten van wetenschappers; we kunnen niet meer doen. Helaas pindakaas.

Op dit moment is er nog altijd geen Omgevingsvergunning voor de verbouwing van de oude gevangenis verleend. Gelet op de zich opstapelende hoeveelheid gegevens over onredelijkheid en onbillijkheid m.b.t. geluidhinder en de bestuurlijke tunnelvisie m.b.t. luchtvervuiling, kan het inzicht niet uitblijven dat een BSA op deze schaal een ramp zal zijn voor de buurt.

Links:
World Health Organization
http://www.who.int/news-room/detail/
(Grotere gezondheidsrisico’s door luchtvervuiling voor kinderen dan voor volwassenen)

Vlaamse Milieumaatschappij
https://www.vmm.be/nieuws/archief/luchtvervuiling-niet-enkel-een-probleem-van-de-grote-steden
(Verkeersknooppunten veroorzaken gevaarlijke concentraties luchtvervuiling).

Raad van State Uitspraak
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/
d. d. 27 dec. 2017: ‘Brede School en sportvoorziening Grote Boel, Oosterhout’.
(Uitspraak over de in acht te nemen afstand tussen scholen en woonomgeving).

Bestemmingsplan Havenstraatterrein Plantoelichting, januari 2018.
https://www.amsterdam.nl/projecten/havenstraatterrein/bestemmingsplan/
(Geluidshinder en geluidsluwe binnenterreinen: pag. 110, 112 en 124).

Video van het inspreken
https://zuid.notubiz.nl/vergadering/564296/Stadsdeelcommissievergadering
Dhr. Bornstein: bekijk video vanaf 28.55 min.
Dhr. van Iwaarden: bekijk video vanaf 43.44 min.

World Health Organization: Gezondheidsrisico's Voor 90% Van Alle Kinderen.
Oorzaak: Luchtvervuiling.

Meer dan 90 procent van alle kinderen onder de 15 jaar ademen lucht in die "dusdanig is vervuild dat het een serieus risico vormt voor hun gezondheid en ontwikkeling.

Bron: https://thehill.com/policy/energy-environment.

[...] Ze ademen sneller dan volwassenen en nemen zo meer vervuiling op in een periode waarin hun hersenen en lichamen zich juist ontwikkelen Ze zijn korter, en dichter bij de grond bevinden zich hogere concentraties vervuiling.

Bron: http://www.who.int/news-room/detail/

Een British School of Amsterdam in de Havenstraat zal omringd zijn door een druk kruispunt, een drukke rotonde en een drukke verkeerszone voor de school zelf. Overal zal het stop-and-go verkeer de lucht vergiftigen; vervuiling die bovendien langer tussen de dichte bebouwing zal blijven hangen.

Ouders, wilt u dit voor uw kind?

Dear BSA parents, is this what you have in mind for your child?
Persoonlijk RAADSADRES:
BSA In Schinkelbuurt Is Onrechtmatig

Betreft: Raadsadres bezwaren Havenstraat 6.

Amsterdam, 2 oktober 2018.

Geacht leden, Naarmate het proces voor de komst naar Havenstraat 6 van de British School of Amsterdam (BSA) vordert, groeit mijn ongerustheid en verontwaardiging over het met voeten treden van de belangen van omwonenden: dat het standpunt voor deze BSA in de Schinkelbuurt niet strekt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening.

Dit adres heeft tot doel de Gemeenteraad ervan te overtuigen dat de komst van het omvangrijke BSA-schoolcomplex, en het bouwplan voor het Havenstraatterrein tot dusdanige risico’s voor de gezondheid, leefbaarheid en woongenot van omwonenden zullen leiden dat een Omgevingsvergunning de toets niet zal doorstaan.

In het bijzonder zal het lawaai veroorzaakt door de sport- en speelplaats van een grootschalig schoolcomplex vlak naast woningen onacceptabele geluidshinder veroorzaken. Ik maak concreet bezwaar tegen de sport- en speelplaats van de BSA omdat het bouwontwerp niet voldoet aan de Gemeentelijke norm waarvoor een richtafstand moet worden aangehouden tussen het perceel van de school en de gevels van omliggende woningen. De uitspraak van de Raad van State van 27 september 2017, (Uitspraak 201703550/1/R1), laat erover geen twijfel bestaan:
  • dat “de aanbevolen richtafstand voor de functies "scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs", "kinderopvang" en "gymnastiekzalen" 30 meter is als sprake is van het omgevingstype "rustige woonwijk." (Paragraaf 6.4).

Het is een toepassing van de norm zoals deze wordt gesteld in de brochure "Bedrijven en milieuzonering" van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG-brochure).
Omdat het laatst overgebleven beetje rust en stilte voor de bewoners uitsluitend nog aan de achterzijde van de Baarsstraat 1 t/m 31 is te genieten, moet hieraan naar mijn oordeel het omgevingstype “rustige woonwijk” worden toegekend. Dit omgevingstype dient in het belang van de omwonenden beschermt te worden. Het is de zijde waar zich de slaapkamers bevinden, en waar met name bewoners van de seniorenflat (Baarsstraat 17 t/m 31) en omwonenden met flexibele arbeidstijden zich overdag vaak bevinden.

De bestuurlijke balans mag in deze niet doorslaan van beschermen naar benutten. Voor het omgevingstype “rustige woonwijk” moet een richtafstand van 30 m. worden aangehouden om onaanvaardbare geluidsgevolgen te voorkomen. Alvorens de komst van een sport- en speelplaats aan de achtergevel van de verzorgingsflat kan worden goedgekeurd is er bij dit omgevingstype akoestisch onderzoek vereist. Dit onderzoek moet tijdig openbaar toegankelijk worden gemaakt. Op het moment van het tot stand komen van dit Raadsadres is zulks nog niet het geval.

De door de totaliteit van bouwprojecten in de Schinkelbuurt veroorzaakte toename van het aantal bewegingen van motorvoertuigen zal meer uitstoot van giftige stoffen in de wijk tot gevolg hebben. De Schinkelbuurt is dichtbevolkt en wordt omzoomd door drukke toegangswegen naar het Centrum, Amstelveen en Amsterdam Zuid. Uit onderzoek van de Vlaamse Milieumaatschappij, is gebleken dat het niveau van stikstofdioxide (NO2) met name bij kruispunten, rotondes en andere plaatsen waar motorvoertuigen vanuit verschillende richtingen afremmen en optrekken, continu gevaarlijk hoog is. Het Haarlemmermeercircuit valt in deze categorie.

De door de Gemeente gehanteerde cijfers die betrekking hebben op het geschatte aantal motorvoertuigbewegingen voor de Havenstraat zijn onbruikbaar omdat deze door een belanghebbende partij, de BSA, zijn aangeleverd. De onderbouwing is niet openbaar. Er is onafhankelijk nader onderzoek nodig om tot een weloverwogen besluit te kunnen komen.

De te verwachten toename van met name fijnstof (PM10) en stikstofdioxide (NO2) concentraties in de omgeving van de Havenstraat 6 betekent meer risico voor de gezondheid van omwonenden. De aanname door de Gemeente van gegevens is gebaseerd op onnauwkeurige metingen omdat het Luchtmeetnet geen enkel meetpunt heeft in de Schinkelbuurt. Het Vlaamse onderzoek wijst uit dat luchtkwaliteit varieert van straat tot straat, van wijk tot wijk. De twee dichtstbijzijnde meetpunten zijn A10-West en Noordzijde Vondelpark. Het is daarom noodzakelijk dat de luchtkwaliteit rondom Havenstraat 6 alsnog nader wordt onderzocht.

In De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (13 april 2018) en de Omgevingswet (2018) wordt in vele frasen nadrukkelijk gefocust op het belang van een ‘duurzame leefomgeving’, en de ‘leefbaarheid en aantrekkelijkheid’ van steden met ‘de burger centraal’. Ik citeer: “De inrichting van een stad doet ertoe, om voor mensen een prettiger leefklimaat te realiseren. Verbetering van gezondheid en veiligheid is dan ook meer dan het op orde hebben van de basiskwaliteit van de woon- en werkomgeving.” (NOVI)

Het kan niet zo zijn dat de hoopvolle strekking van zowel de Omgevingswet en de NOVI, en het op vele punten in deze teksten hartstochtelijk bepleite belang van ‘leefbaarheid en aantrekkelijkheid’ ongeloofwaardig en diep cynisch teniet zou worden gedaan door de toevoeging dat er ook ‘scherpe keuzes’ gemaakt moeten worden.

De zo uitdrukkelijk beklemtoonde ‘basiskwaliteit’ van gezondheid en veiligheid mag in de Schinkelbuurt in geen geval achteruitgaan. Ik herhaal: de bestuurlijke balans mag in deze niet doorslaan van beschermen naar benutten. Want waar zijn de zonnepanelen in het BSA bouwplan? Wat worden de voorzieningen voor het scheiden van afvalstromen? Gelet op alle beschikbare gegevens in het bouwplan is de conclusie gerechtvaardigd dat op het gebied van duurzaamheid en verbetering van gezondheid en veiligheid de BSA de Havenstraat niets heeft te bieden.

Ik ben van mening dat de komst van de BSA naar de Havenstraat 6 de Omgevingstoets niet doorstaat in het voorziene ontwerp, en dat de verhuizing om alle bovenstaande redenen niet rechtmatig is. De Omgevingsvergunning dient niet te worden toegekend.

Omdat binnenkort de eerste spade voor verbouwing van de oude gevangenis de grond in zou moeten gaan en de buurtbewoners voor voldongen feiten dreigen te worden gesteld, is actie van uw zijde op korte termijn noodzakelijk.

Ik verzoek daarom het College om een inhoudelijke reactie, en om dit raadsadres te betrekken bij het ontwikkelen van het beleid van centrale stad en het stadsdeel. Ik vraag u bij deze ook om dit raadsadres s.v.p. onder de vertegenwoordigers van de politieke partijen te verspreiden.

Verder wil ik over deze problematiek graag als relevante partner in dialoog treden met de Gemeente Amsterdam, en zie een uitnodiging voor overleg dan ook hoopvol tegemoet.

Met vriendelijke groet.
Omwonenden Opnieuw Afgescheept:
"Daarvoor Moet U Niet Bij Ons Zijn".

27 september 2018. Als haringen in een ton zaten tientallen bewoners van de Schinkelbuurt op dinsdagavond 25 september in een benauwd instructielokaaltje van de oude gevangenis tijdens de laatste informatieavond over de verbouwing van het gevangeniscomplex. Er waren vele honderden uitnodigingen verspreid, maar het zaaltje bood plaats voor nog geen 50 mensen en zorgde voor aanvang al voor het nodige gemopper.

Met strakke gezichten werd de jonge vertegenwoordiger van de aannemer aangehoord, die enthousiast vertelde over de sloop van bijgebouwen maar al heel snel werd onderbroken door een spervuur van kritische vragen. Dat hield niet meer op omdat de bewoners niet tevreden waren met vrijwel alle antwoorden. Niet lang voor het einde van de avond kwam er ook nog even iemand van de Gemeente kijken.

Goed, er worden dan wel geen heipalen de grond ingeslagen, het asbest dat wordt aangetroffen wordt opgeruimd en de sproeier op de sloopkraan voorkomt veel stof, maar, wilden de vragenstellers bijvoorbeeld weten, hoe denkt de BSA die door de Gemeente uitgebazuinde ‘maatschappelijke functie’ in de wijk te gaan invullen als leerlingen en medewerkers van elders iedere dag de wijk in- en uitrijden in een wolk van giftige uitlaatgassen? Luchtkwaliteit, ‘daar gaan wij niet over’; geluidshinder, ‘daarvoor moet u niet bij ons zijn’; verkeersveiligheid, ‘dat ligt bij de Gemeente’, klonk het vanaf dat moment steeds vaker. Men werd van het kastje naar de muur gestuurd.

Dus tsja, de mensen zullen jarenlang iedere ochtend vanaf 07.00 uur de vrachtwagens en het bouwgeraas moeten aanhoren, maar de kleuren van de gebouwen passen in ieder geval goed bij de omgeving. Het volbouwen van het Havenstraatterrein staat ook nog op het programma; maar sorry, ook dat is niet het pakkie-an van deze aannemer.

Nadat o. a. de Nationale Hannie Schaft Stichting en de pers waren gealarmeerd over het historisch erfgoed van een gevangenis waar tijdens de Tweede Wereldoorlog verzetsstrijders hun laatste dagen doorbrachten, kwam de British School binnen de kortste keren met een tegemoetkoming. Uitstekend. Maar van de historische executieplaats hadden de presentator, de architect en de projectmanager nog nooit gehoord, en waarom reageerde projectmanager dhr. Gansevoort van de British School als door een wesp gestoken tegenover degene die deze zaken aan de orde stelde?

Enzovoort. De smeulende woede onder de aanwezigen uitte zich steeds meer in sarcasme en interrupties. Want, improviseerde dhr. Gansevoort voor de vuist weg, het gebouwencomplex zou misschien wel eens gebruikt kunnen gaan worden door clubs en verenigingen uit de wijk. Goed, maar waarom moest deze cruciale ‘maatschappelijke functie voor de wijk’ ter plekke nog worden verzonnen? En is het niet slordig en opportunistisch voorgesteld omdat gebruik van gebouwen door derden een zware en onvoorziene(!) vracht aan nieuwe problemen opwerpt over beheer en beveiliging? De voorstanders van de bouw wekken de indruk te hopen dat al deze stormen wel zullen overwaaien; de langzamerhand moedeloze bewoners hebben al langer in de gaten dat ze worden afgescheept.

Want hoe kan het dat het perceel van de school pal grenst aan de gevel van de Baarsstraat terwijl de Vereniging Nederlandse Gemeenten, bevestigd door de Raad van State, hiervoor een zogenaamde ‘richtafstand’ voorschrijft van minstens 10 tot zelfs 30 meter? Hoe is het mogelijk dat er op geen van de nieuwe daken zonnepanelen zijn voorzien terwijl andere scholen ze al jaren hebben. Dat er geen enkel idee is over het scheiden van afvalstromen, terwijl in de Nationale Omgevingsvisie van de minister en in de Omgevingswet onophoudelijk wordt gehamerd op ‘vergroening’, ‘duurzaamheid’ en ‘bescherming’ van de ‘leefbaarheid’ met ‘de burger centraal’? Wordt burgers hier geen rad voor de ogen gedraaid?

Dat er zoveel cruciale vraagstukken blijven bestaan ondanks alle vooronderzoeken geeft te denken. Het recente stilleggen van werkzaamheden in de Amstelveenseweg ‘ondanks vooronderzoek’ heeft het vertrouwen van wijkbewoners in de competentie van ambitieuze plannenmakers en onderzoekers een serieuze knauw gegeven.

De hoopvolle noot werd aangeslagen door dhr. Bornstein, de voorzitter van de Wijkraad waar het Buurtcomité Havenstraat nu ook deel van uitmaakt. Erop wijzend hoe de Wijkraad Zuid – West mede voor elkaar heeft gekregen dat de door velen verfoeide campagne voor een Johan Cruyffplein werd afgeblazen, was zijn boodschap: met ons allen volhoudend kunnen we toch dingen bereiken.

Link naar de website van de Wijkraad: http://www.woczuidwest.nl
Wijkraad op Facebook:
https://m.facebook.com/wijkraadzuidwestamsterdam?fc=f&showPageSuggestions&_rdr
De Scholen Zijn Weer Begonnen:
Totale Verkeerschaos Overvalt De Schinkelbuurt.

Amsterdam, 4 september 2018. Gisteren werd de Schinkelbuurt opgeschrikt door een verkeerschaos zoals die daar nog nooit eerder is voorgekomen. Het was de eerste dag van het nieuwe schooljaar.


Gedurende de avondspits vanaf ongeveer 16.30 tot 19.00 uur stonden alle straten van de wijk continu volgepakt met auto’s en zwermden er vele honderden fietsers en brommers langs alle kanten over de voetpaden. Een gestrande touringcar kon zich na een half uur alleen nog met veel moeite achteruit uit de chaos wurmen. Verkeersborden die eenrichtingsverkeer aangeven werden steevast genegeerd: het was urenlang bijzonder gevaarlijk om je als voetganger op straat te begeven.


Oorzaak van dit alles is het opbreken van de Amstelveenseweg en de gebrekkige uitwijkmogelijkheden voor het verkeer. Geschrokken bewoners vragen zich nu af hoelang dit nog zal duren en vrezen dat de toestand nog verder zal verslechteren als de geplande verbouwing van het voormalige huis van bewaring Havenstraat door de British School of Amsterdam zou beginnen en de grote nieuwe wijk op het Havenstraatterrein zou gaan verrijzen.


Men is buitengewoon pessimistisch over de situatie nadat deze projecten zouden zijn voltooid en er zich iedere schooldag honderden kinderen en medewerkers al dan niet met de auto van en naar de British School zouden gaan begeven. Ook vanuit de geplande nieuwbouwwijk wordt een flinke nieuwe verkeersstroom verwacht.


Een opgeknapte Amstelveenseweg zal uiteindelijk een veel groter aantal auto’s moeten gaan verwerken, en de buurt is woedend over de toename van fijnstof en alle mogelijke giftige stoffen die hiermee zonder twijfel gepaard zal gaan. De luchtkwaliteit is er nu al bedroevend en de gelatenheid van bestuurders en politiek verantwoordelijken die hiertegen desondanks niets willen ondernemen ziet men met lede ogen aan. Volksgezondheid is bij de verantwoordelijke partijen blijkbaar van geen enkele waarde.
Het Buurtcomité Havenstraat verzet zich tegen het ongebreideld volbouwen van de Schinkelbuurt, maar stuit te vaak op een politieke en zakelijke klasse die schadelijke ambities koste wat kost willen doorzetten. Nu Groen Links zich een invloedrijke positie in het stadsbestuur heeft verworven is er prille hoop op een beleid dat eindelijk de gezondheid van stadsbewoners op de voorgrond stelt.

Nawoord maandag 10 september 2018

Intussen heeft het verkeer iedere weekdag vastgestaan en ook vandaag walmt het vergif uit de voortkruipende auto's.
Het risico voor voetgangers is duidelijk te zien op de foto's, en in combinatie met de opgebroken Amstelveenseweg is het zeker voor iedereen die toevallig minder goed ter been is, urenlang per dag simpelweg gevaarlijk in de wijk.
Het is een schandaal dat de verantwoordelijken het willens en wetens toch zover hebben laten komen.


Verbouwing van de oude gevangenis, verhuizing van de British School of Amsterdam (BSA) en een bouwput voor 600 (te dure) appartementen zal de situatie nog verder verslechteren. Het is niet langer verantwoord om hier ook nog eens aan te beginnen!
De BSA houdt koste wat kost vol dat een school voor 1200 leerlingen toch 'kleinschalig' is. Wie gelooft nou zoiets?
Het Buurtcomité heeft uitgebreid gewaarschuwd voor dergelijke toestanden, maar het bouwmanagement van de BSA en de Gemeente hielden zich steeds doof. Intussen stapelen de problemen zich op.
Nu hoopt men tijdens een 'pauze' in de wegwerkzaamheden een of andere oplossing te kunnen verzinnen. Wie denken de Gemeente (en de BSA) nog voor de gek te kunnen houden?
Buurtcomité Havenstraat
Spreekt In Bij Stadsdeelcommissie Zuid
En Stuit Op Badinerende Houding Van Voorzitter Capel (D66).

19 juli 2018. Omdat het de voorzitter van de stadsdeelcommissie ontbrak aan serieuze argumenten trachtte hij het betoog van de spreker van het buurtcomité te ontkrachten door te suggereren dat het buurtcomité geen draagvlak onder buurtbewoners zou hebben. Hij deelde mee dat op de eerste informatie avond van de British School in 2017 de aanwezigen uit de buurt tevreden waren met toezeggingen over aanpassingen aan het British School of Amsterdam gebouwencomplex.

Gisteren maakte een lid van het buurtcomité dhr. van Iwaarden gebruik van de mogelijkheid om in te spreken tijdens de vergadering van de stadsdeelcommissie om de argumenten van het buurtcomité tegen de komst van een zo grote British School of Amsterdam (BSA) en de vele risico’s van het volledig volbouwen van de Schinkelbuurt onder de aandacht te brengen. (De volledige tekst vindt u hieronder op het weblog).

Na het korte betoog werden er vanuit de stadsdeelcommissie enkele vragen gesteld.

Mw. Jansen (CDA) wilde weten wat de bronnen zijn van de luchtvervuiling in de wijk. Antwoord: het verkeer, betaande uit auto’s, brommers en vliegverkeer.

Dhr. van Vuren (Groen Links) wilde weten of de British School tijdens de tweede informatieavond op 2 juli j. l. aanpassingen had voorgesteld om verdere luchtvervuiling tegen te gaan. Nee, luidde het antwoord. De verkeersplannen van de gemeente met de Amstelveenseweg en het Haarlemmermeercircuit zijn gericht op een vergroting van de verkeerscapaciteit, waardoor de luchtvervuiling uiteraard alleen maar zal toenemen.

Mw. Wijers (D66) vroeg zich af of er deze fase nog wel iets zou kunnen veranderen omdat ‘de situatie er al is’. Het antwoord was dat er alleen nog maar plannen zijn, en er nog procedures moeten worden doorlopen. Projecten kunnen buitengewoon moeilijk worden afgeblazen als er reeds bouwactiviteiten plaatsvinden, en het buurtcomité wil daarom voorkomen dat er een spade in de grond gaat. Mw. Weijers stelde voor dat de commissie aan het stadsbestuur vraagt wat de ruimte voor wijziging is.

Voorzitter dhr. Capel (D66) vergiste zich vervolgens meteen: het buurtcomité verzet zich niet tegen ‘een’ school maar tegen ‘een zo grote’ school. De tweede vergissing van dhr. Capel was de trots en blijdschap bij college en stadsbestuur over de BSA die ‘hier kan komen’ zodat internationale kinderen ook onderwijs ‘kunnen krijgen’. Gemakshalve vergat hij dat de BSA al sinds 1978 in Amsterdam gevestigd is, op dit moment met drie dependances.

Dhr. Capel wees op eerder overleg met, en voorlichting aan de buurt door de BSA die vervolgens enkele kleine aanpassingen had voorgesteld. De verontwaardiging tijdens de chaotische informatiebijeenkomst van 2 juli jongstleden waar woedende buurtbewoners hun frustratie uitten over niet beantwoorde vragen, noemde hij niet.

Dhr. Capel maakte er een punt van dat de zgn. Kiss & Ride autostrook waar ouders de kinderen voor de school af kunnen zetten alleen daar en slechts voor enkele nabije woningen luchtvervuiling oplevert. Dhr. van Iwaarden merkte wrang op dat een kenmerk van gassen is dat deze zich verspreiden. Hierop volgde een ijzige stilte . . .

Dhr. Capel ‘parafraseerde’ de doelstelling van het buurtcomité (‘u, en een deel van de buurtbewoners; u en de uwen’) als: ‘U roept eigenlijk op: redt de ouders, redt de kinderen’. Deze uitspraak was hoogstwaarschijnlijk badinerend bedoeld: het buurtcomité afschilderen als een marginaal clubje enigszins wereldvreemde idealisten, maar de bedreiging voor de volksgezondheid in ons deel van de stad is zeer serieus. Weliswaar onbedoeld uitte dhr. Capel dus de diepere waarheid: politiek is vooruitzien, op toekomstige generaties.

Het mag niet blijven bestaan dat in politieke discussies volksgezondheid zo vanzelfsprekend ondergeschikt is aan de misleidende toverwoorden ‘banen, groei, economie en geld’.
De video registratie van het inspreken en de daaropvolgende vraag- en antwoordsessie vind u onder deze link, beginnend in de 15e minuut:
https://zuid.notubiz.nl/vergadering/538778/Stadsdeelcommissievergadering%2018-07-2018
Inspreken Stadsdeelcommissie-Zuid op 18-07-2018

Geachte aanwezigen,

Sinds de omvang en de verwachte gevolgen van de geplande British School of Amsterdam (BSA) in de voormalige gevangenis aan de Havenstraat en de bouw van een aantal blokken appartementen op het Havenstraatterrein bij buurtbewoners zijn doorgedrongen, is bij hen de schrik om het hart geslagen.

Een aantal van hen heeft zich georganiseerd in het Buurtcomité Havenstraat. Wij vinden dat de tijd dringt om u, beleidsmakers, ouders van leerlingen en bestuurders van de BSA ervan te overtuigen dat de komst van een grootschalig schoolcomplex plus 600 meest dure nieuwbouwwoningen, plus nog een basisschool naar de Schinkelbuurt, bij elkaar opgeteld tot onaanvaardbare risico’s zullen leiden voor de gezondheid van alle wijkbewoners en van de leerlingen van de BSA.

De komst van een zo grote school en wat neer komt op de bevolking van een heel dorp zal alle verkeersstromen nog verder vergroten in een wijk die wordt omzoomd door zeer drukke toegangswegen naar het Centrum en naar Amsterdam Zuid, alle aanpassingen ten spijt.

De onvermijdelijke toename van fijnstof concentraties en andere verslechterende waarden voor luchtkwaliteit zullen de levens van iedereen in de wijk met bijvoorbeeld een allergie of problemen met de luchtwegen ernstig nadelig beïnvloeden. We willen niet dat onze kinderen ziek worden van alle rommel die ze inademen. De ouders van BSA-leerlingen zijn hiervan naar onze mening niet voldoende op de hoogte. Het BSA project management sluit gemakshalve de ogen en bagatelliseert alle risico’s.

De vanzelfsprekendheid waarmee Europese normen voor luchtkwaliteit nu reeds worden overschreden en het gemak waarmee hiervoor ontheffing wordt verleend is schandalig, en toont de minachting van de plannenmakers voor de gezondheid van de stadsbevolking. De woede en verontwaardiging hierover zijn enorm. Indien nodig zal het buurtcomité hierover een juridische procedure aanspannen.

Geluidsoverlast van het voor 1200 leerlingen ontworpen schoolcomplex zal ernstig zijn omdat de schoolgebouwen vrijwel tegen de achtergevels van omringende woonblokken zouden worden gebouwd. Een bovengemiddeld deel van de buurtbewoners bestaat uit senioren, vaak met beperkingen.

Tekenend voor de aantasting van de leefbaarheid is de sport- en speelplaats die zou gaan grenzen aan de balkons van woningen. Het Buurtcomité is van mening dat hierdoor geluidsnormen ver zullen worden overschreden. Geluidsoverlast maakt mensen ziek.

Omdat binnenkort de eerste spade voor verbouwing van de oude gevangenis de grond in zou moeten gaan, en buurtbewoners op deze manier voor voldongen feiten dreigen te worden gesteld, is actie op korte termijn vereist. Er moeten en kunnen door de BSA, de architect en de gemeente slimmere, meer kleinschalige ideeën ontwikkeld worden omdat de wijk anders zal verstikken.

Het Buurtcomité Havenstraat is van mening dat de komst van de BSA in deze vorm naar de Havenstraat niet door mag gaan vanwege alle bovenstaande consequenties, en verzoekt daarom de Stadsdeelcommissie om een inhoudelijke reactie, en om deze bijdrage te betrekken bij het ontwikkelen van het beleid van het stadsdeel.

Het buurtcomité wil over deze problematiek graag als relevante partner in dialoog treden met de Gemeente Amsterdam, en ziet een uitnodiging voor overleg dan ook hoopvol tegemoet.

Dank u.

e-mail: buurtcomitehavenstraat@gmail.com
Online petitie: https://stopbritishschool.petities.nl/
Woedende Buurtbewoners Nemen Het Heft In Handen

Amsterdam, 3 juli 2018. Emoties liepen gisteravond hoog op tijdens de informatiebijeenkomst van de British School of Amsterdam (BSA) in de voormalige gevangenis aan de Havenstraat.

In een somber, donker zaaltje van de voormalige gevangenis hielden de projectmanager, de architect en een vertegenwoordiger van de Gemeente Amsterdam hun presentatie voor bewoners van de Schinkelbuurt van wat, onduidelijk geformuleerd, het 'definitief voorlopig ontwerp' voor een BSA schoolcomplex in de oude gevangenis zou moeten worden.

Vanaf de aanvang om 19.00 uur werden de sprekers onophoudelijk bestookt met indringende vragen, keiharde kritiek en boze opmerkingen die niet ophielden tot iedereen rond 22.00 uur naar huis was gegaan: moe, bezweet en totaal gefrustreerd. Zo had de BSA het niet bedoeld.

De avond begon meteen met verontschuldigingen: Rector dhr. Morgan spreekt helaas geen Nederlands; de Gemeente Amsterdam had op dezelfde tijd een eigen bijeenkomst georganiseerd over plannen met Oud-Zuid; gemeentebestuurders waren zelf niet aanwezig; uitnodigingen waren veel te karig verspreid en delen van de presentatie waren niet te lezen. Duizendmaal sorry, maar ja: personeelswisselingen, kruisende communicatie kanalen: kan gebeuren. De zaal slaakte een diepe zucht. Er zouden er nog vele volgen.

De toon was gezet. De architect mw. Kristensen was maar wat trots op de animatie met de uren zonlicht, op de roodbruine bouwsteen en op het zakken van het speelterrein naar de begane grond. De zaal zag direct in dat deze verplaatsing ernstige geluidsoverlast niet zal verminderen en ontplofte helemaal toen bleek dat noch de ontwerper van de openbare ruimte van de Gemeente mw. Cupido, noch de projectmanager nieuwbouw dhr. Nijhout een bevredigend antwoord hadden op vragen over onveiligheid en gezondheidsrisico’s van de groeiende verkeersstromen vanwege de BSA en andere nieuwbouw. Met name de afwezige bestuurders van de Gemeente Amsterdam werd lafheid verweten.

Luidruchtige interrupties, uitbarstingen van verontwaardiging en verwoede pogingen van projectleider dhr. Gansevoort om de gemoederen tot bedaren te brengen wisselden elkaar af. De agenda voor de avond ontspoorde volledig.

De BSA projectleiding verwees naar de Gemeente die verwees naar projectmanagement die verwees naar experts, bezwaar- en beroepsprocedures en andersom. De bewoners begrijpen dat hun belangen op deze manier gaan worden fijngemalen door cynische, ongrijpbare krachten en maken zich op voor een taaie strijd tot en met de Raad van State.

Gelukkig kunnen buurtbewoners zich informeren en organiseren door middel van e-mail contacten, het weblog en de bijeenkomsten van het Buurtcomité Havenstraat in buurtkamer de Baarshaven, Baarsstraat 31. We nodigen iedereen uit om ook onze online petitie te ondertekenen.

E-mail: buurtcomitehavenstraat@gmail.com

Online petitie: https://stopbritishschool.petities.nl/